Track record

Track record MKB Fonds

MKB Fonds beheert reeds vijf (5) gesloten eerdere fondsen, namelijk: MKB Mixfonds I B.V. (2012), MKB Obligatiefonds II N.V. (2013), MKB Mixfonds III B.V. (2015), MKB Mixfonds IV B.V. (2017) en MKB Mixfonds V B.V. (2020). Deze fondsen zijn gefinancierd middels de uitgiftes van obligaties en aandelen met een totale waarde van circa € 74 miljoen en zijn redelijk goed vergelijkbaar met het Fonds (MKB Mixfonds VI B.V.), vanwege het feit dat zij een (nagenoeg) vergelijkbaar fondsbeleid voerden en investeringscriteria hadden.

MKB Fonds beheert, per 30 juni 2022, 18 participaties verspreid over deze fondsen. Deze 
participaties realiseerden gezamenlijk in 2021 ruim € 300 miljoen omzet en boden werkgelegenheid aan circa 850 mensen in binnen- en buitenland.


Reeds 68 transacties succesvol afgerond

MKB Fonds heeft, per 30 juni 2022, met haar vijf (5) eerdere fondsen 68 transacties gedaan. Een transactie betreft een aan- of verkoop van een onderneming, zowel participaties (zijnde ondernemingen die door het fonds gekocht of verkocht zijn) als add-ons (zijnde ondernemingen die door de participaties gekocht zijn).

MKB Fonds heeft bij negen (9) van haar participaties een buy & build-strategie uitgevoerd. In dat geval doet MKB Fonds samen met haar participatie strategische overnames van vergelijkbare of complementaire ondernemingen (‘add-ons’) waardoor versnelde groei van de onderneming wordt gerealiseerd.

Prestaties van de afgelopen tien jaar

In 2012 startte MKB Fonds met haar eerste fonds. Hiermee werd beleggen in Private Equity voor het eerst toegankelijk gemaakt voor de particuliere belegger. Sindsdien heeft MKB Fonds honderden beleggers verwelkomt en in tientallen bedrijven geïnvesteerd, vaak met als doel gefaseerde bedrijfsopvolging te realiseren. Zodoende konden deze ondernemers hun pensioen veilig stellen en de beleggers een aantrekkelijk rendement genereren.

Van de vijf eerdere fondsen zijn de eerste vier volledig belegd of reeds positief afgewikkeld. Deze vier eerdere fondsen hadden in totaal € 54,26 miljoen aangetrokken van beleggers (‘investeringsgelden’), waarvan € 37,06 miljoen door uitgifte van obligaties en € 17,20 miljoen aandelen. Van deze € 54,26 miljoen is per 30 juni 2022 effectief € 41,67 miljoen geïnvesteerd, ofwel 76,81% van de investeringsgelden. Per 30 juni 2022 hebben deze fondsen € 51,22 miljoen ontvangen (uit dividenden, rentebaten, aflossingen op aandeelhoudersleningen en verkoopopbrengsten) en zijn de fair market values* van de bezittingen van deze fondsen € 73,81 miljoen waard. Dat komt neer op een Money Multiple (‘MM’) van 3,00x en een bruto IRR van 25,6% per jaar.


* De multiples die gebruikt zijn bij de waardering van de participaties betreffen de aankoopmultiples. Ofwel, dezelfde multiple als die overeengekomen werd bij verwerving van de participatie. Indien tussentijdse een verkoop van aandelen aan derden heeft plaatsgevonden of er een getekende overeenkomst is en een transactie te redelijkerwijs te verwachten is, dan wordt deze multiple gebruikt.

Track record MKB Fonds

MKB Fonds heeft, per 30 juni 2022, met haar vijf (5) Eerdere fondsen in totaal acht (8) participaties verkocht. De gemiddeld gerealiseerde opbrengst bij de verkoop van haar participaties betrof 3,11x de inleg van het betreffende fonds, ook wel de Money Multiple (‘MM’) genoemd. De gemiddelde periode dat deze participaties aangehouden zijn is 3,9 jaar.

Om privacyoverwegingen is het niet aan te geven om welke redenen de Eerdere fondsen deze participaties hebben vervreemd. Een reden tot desinvesteren is zeer specifiek en kan per participatie verschillen. Er zijn talloze factoren afhankelijk die zo’n beslissing beïnvloeden, zoals marktontwikkelingen, ontwikkelingen intern bij de participatie (zoals het terugtreden van de directie), maar ook of er zich een koper aandient.

Ontwikkelingen met betrekking de obligaties, uitgegeven door:

MKB Mixfonds I (28 april 2012)

De obligaties (totaal € 3.555.000) uitgegeven door MKB Mixfonds I B.V. zijn op 28 april 2017, exact na vijf (5) jaar, volledig afgelost. Gezien de uiterlijke aflossingsdatum 28 april 2019 bedroeg, betekende dit een vervroegde aflossing van de obligaties. Tijdens de looptijd van de obligaties hebben geen tussentijdse gedeeltelijke aflossingen plaatsgevonden.

De jaarlijkse rente op deze obligaties bedroeg 7%, 7,5% en 8,25% voor respectievelijk de klasse A (vanaf € 15.000), klasse B (vanaf € 50.000) en klasse C (vanaf € 100.000). Er was bij deze obligaties geen sprake van een bonusrente. Het fonds heeft altijd tijdig voldaan aan haar rente- en aflossingsverplichtingen jegens de obligatiehouders van het fonds.

De verhouding tussen het fondsvermogen (AUM) van MKB Mixfonds I en de obligatieschuld, zijnde het dekkingspercentage, is van 2012 t/m 2016 opgelopen van 83% naar 439%, waarna de obligatieschuld in 2017 volledig afgelost werd. Dit fonds is gestart als een obligatiefonds en had bij aanvang een solvabiliteit van 0%, wat neerkwam op een dekkingspercentage van 100%.

N.B. In april 2015 is dit fonds geconverteerd van een obligatiefonds naar een mixfonds doormiddel van een uitgifte van aandelen, mede hierdoor nam de solvabiliteit per ultimo 2015 toe naar ruim 62%. De sterke stijging van het dekkingspercentage is deels te verklaren door deze uitgifte van aandelen. Gecorrigeerd voor deze aandelenuitgifte is het dekkingspercentage gestegen van 83% naar 276%.

MKB Obligatiefonds II (1 september 2013)

De obligaties (totaal € 10.000.000) uitgegeven door MKB Obligatiefonds II N.V. zijn op 23 december 2020, na ruim zeven (7) jaar, volledig afgelost. Tijdens de looptijd van de obligaties zijn verschillende tussentijdse gedeeltelijke aflossingen gedaan. Deze aflossingen hebben plaatsgevonden, omdat er een aantal participaties van dat fonds gedesinvesteerd werden.

De jaarlijkse rente op deze obligaties bedroeg 7%, 7,5% en 8% voor respectievelijk de klasse A (vanaf

€ 15.000), klasse B (vanaf € 50.000) en klasse C (vanaf € 100.000). Er was bij deze obligaties geen sprake van een bonusrente. Het fonds heeft altijd voldaan aan haar rente- en aflossingsverplichtingen jegens de obligatiehouders van het fonds.

De verhouding tussen het fondsvermogen (AUM) van MKB Obligatiefonds II en de obligatieschuld, zijnde het dekkingspercentage, is van 2013 t/m Q3 2020 opgelopen van 91% tot 231%, waarna de obligatieschuld in 2020 volledig afgelost werd. Dit fonds betrof een obligatiefonds en had bij aanvang een solvabiliteit van 0%, wat neerkwam op een dekkingspercentage van 100%.

MKB Mixfonds III (1 oktober 2015)

De uitgiftedatum van de obligaties van MKB Mixfonds III B.V. was 1 oktober 2015 en de obligaties (totaal € 10.500.000) hebben een looptijd van maximaal negen (9) jaar. Tijdens de looptijd van de obligaties zijn verschillende tussentijdse gedeeltelijke aflossingen gedaan ter hoogte van 50% van de totale hoofdsom. Deze aflossingen hebben plaatsgevonden, omdat er een aantal participaties van dat fonds gedesinvesteerd werden.

De jaarlijkse rente op deze obligaties bedraagt 5%, 5,3% en 5,6% voor respectievelijk de klasse A (vanaf € 15.000), klasse B (vanaf € 50.000) en klasse C (vanaf € 100.000). Daarnaast heeft iedere klasse van deze obligaties recht op een bonusrente van 0%, 6% of 12%, afhankelijk van de hoogte van het eigen vermogen van MKB Mixfonds III B.V. Het fonds heeft tot dusverre altijd voldaan aan haar renteverplichtingen jegens de obligatiehouders van het fonds.

De verhouding tussen het fondsvermogen (AUM) van MKB Mixfonds III en de obligatieschuld, zijnde het dekkingspercentage, is van 2015 t/m Q2 2022 opgelopen van 134% tot 439% (dit is inclusief de vaststelling van de maximale bonusrente, waardoor de obligatieschuld toenam en het dekkingspercentage afnam). Dit fonds had bij aanvang een solvabiliteit van 30%, wat neerkwam op een dekkingspercentage van 144%.

MKB Mixfonds IV (30 juni 2017)

De uitgiftedatum van de obligaties van MKB Mixfonds IV B.V. was 30 juni 2017 en de obligaties (totaal € 13.000.000) hebben een looptijd van maximaal negen (9) jaar. Tot op heden hebben er geen tussentijdse gedeeltelijke aflossingen plaatsgevonden.

De jaarlijkse rente op deze obligaties bedraagt 5%, 5,3% en 5,6% voor respectievelijk de klasse A (vanaf € 15.000), klasse B (vanaf € 50.000) en klasse C (vanaf € 100.000). Daarnaast heeft iedere klasse van deze obligaties recht op een bonusrente van 0%, 4% of 8%, afhankelijk van de hoogte van het eigen vermogen van MKB Mixfonds IV B.V. Het fonds heeft tot dusverre tijdig voldaan aan haar renteverplichtingen jegens de obligatiehouders van het fonds.

De verhouding tussen het fondsvermogen (AUM) van MKB Mixfonds IV en de obligatieschuld, zijnde het dekkingspercentage, is van 2017 t/m Q2 2022 opgelopen van 145% tot 296% (dit is inclusief de vaststelling van de bonusrente, waardoor de obligatieschuld toenam en het dekkingspercentage afnam). Dit fonds had bij aanvang een solvabiliteit van 35%, wat neerkwam op een dekkingspercentage van 154%.

MKB Mixfonds V (30 juni 2020)

De uitgiftedatum van de obligaties van MKB Mixfonds V B.V. is 30 juni 2020 en de obligaties (totaal
€ 12.000.000) hebben een looptijd van maximaal negen (9) jaar.

De jaarlijkse rente op deze obligaties bedraagt 5,5%, 5,75% en 6% voor respectievelijk de klasse A (vanaf € 15.000), klasse B (vanaf € 50.000) en klasse C (vanaf € 100.000). Daarnaast heeft iedere klasse van deze obligaties op datum van de aflossing (30 juni 2028) recht op een bonusrente van 0, 0,5 of 1 jaar extra rentevergoeding, afhankelijk van de hoogte van het eigen vermogen van MKB Mixfonds V. Het fonds heeft tot dusverre tijdig voldaan aan haar renteverplichtingen jegens de obligatiehouders van het fonds.

De verhouding tussen het fondsvermogen (AUM) van MKB Mixfonds IV en de obligatieschuld, zijnde het dekkingspercentage, is van 2020 t/m Q2 2022 opgelopen van 161% tot 216%. Dit fonds had bij aanvang een solvabiliteit van 40%, wat neerkwam op een dekkingspercentage van 167%.

Interesse in beleggen?

MKB Fonds beheert ‘gesloten’ fondsen. Dat houdt in dat er een uitgifte van MKB Obligaties en MKB Aandelen plaatsvindt bij aanvang van een fonds. Momenteel vindt er geen uitgifte plaats.

Indien u graag op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe uitgiftes door MKB Fonds, verzoeken wij u ons contactformulier in te vullen. Wij bewaren uw gegevens en informeren u zodra er een nieuwe uitgiftes plaats vinden.

Tevens is het mogelijk om tijdens een actieve handelsperiode reeds uitgegeven MKB Obligaties en/of MKB Aandelen te kopen van andere beleggers. Dit gaat via het online handelsplatform van Captin. U dient zich dan te registreren bij Captin.

Wij hopen u graag in de toekomst als belegger te verwelkomen!

Disclaimer